Klachtenprocedure IvSV


1.      Klachtenrecht en reikwijdte.

Een ieder heeft het recht om een klacht in te dienen over de opzet van en het gebruik van de door het IvSV aangeboden professionaliseringsactiviteiten.

 

Het IvSV is gehouden klachten volgens deze klachtenregeling af te handelen. Voor zover de klachtafhandeling in handen ligt bij een opdrachtgever van het IvSV, zal de opdrachtgever geadviseerd worden deze klachtenregeling te gebruiken.

 

2.      Mondelinge klachten.

Deze regeling heeft betrekking op schriftelijke klachten, waaronder tevens begrepen klachten die via een email zijn ingediend. Indien een klacht mondeling wordt ingediend bij de directeur IvSV of bij de opdrachtgever, zal deze de klager wijzen op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

 

3.      Adressering van de klacht.

Indien een klacht zich richt op wijze waarop het IvSV haar product bekend maakt c.q. acquisitie pleegt, dan wel op een gedraging van een IVSV trainer, dient deze klacht te worden ingediend bij de directeur van het IvSV:

Het IvSV
Symfonielaan 78
3208 SE Spijkenisse
t.a.v. de heer L. de Bakker

De ontvangst van een klacht wordt binnen een week na ontvangst schriftelijk bevestigd.

 

4.      Inhoud van klachten.

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en te zijn ondertekend.

 

Klachten bevatten ten minste:

a.         de naam en het adres van de indiener

b.         de dagtekening

c.          een inhoudelijke en gemotiveerde omschrijving van de klacht

Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling in de Nederlandse taal.

 

5.      Staken van de klachtafhandeling.

De behandeling van een klacht kan worden gestaakt indien:

 

a.         In enige fase van de klachtenbehandeling blijkt dat de klager door middel van een informele afhandeling van de klacht tevreden gesteld kan worden.

b.         Indien naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen

 

In deze gevallen vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenprocedure.

 

6.      Geen verplichting tot behandeling van de klacht

Er is geen verplichting de klacht te behandelen in de volgende omstandigheden:

 

a.         Het onderwerp van de klacht is reeds eerder met inachtneming van deze klachtenregeling behandeld. In dat geval zal de klacht worden afgehandeld met verwijzing naar deze eerdere klachtafhandeling.

b.         De klacht betreft een omstandigheid of gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

c.          Indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de omstandigheid of de gedraging kennelijk onvoldoende is en wanneer de klacht gaat over een schriftelijke verschrijving van de IvSV-trainer.

d.         Door klager kan of kon (administratief) beroep worden ingesteld;

e.         De klacht is door het instellen van een procedure onderworpen aan het oordeel van een rechterlijke instantie, dan wel is daaraan onderworpen geweest.

f.          Zolang ter zake van de klacht een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de omstandigheid c.q. gedraging waarop de klacht zich richt deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 

Van het niet in behandeling nemen van de klacht, wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, door het IvSV schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

 

7.      Afdoeningstermijn

De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.

 

De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan eventuele personen op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 

8.      Klachtafhandeling

 

Het IvSV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten.

 

Het IvSV stelt de klager en eventuele personen tegen wiens gedrag de klacht is gericht in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van een IVSV trainer, zal worden gehandeld conform de 'Klachtenregeling IVSV-trainer' van het IvSV,  zoals ook weergegeven via de website van het IvSV. Deze 'Klachtenregeling IVSV-trainer' is bijgevoegd als bijlage bij deze Klachtenregeling IvSV.

Als het IvSV en klager niet tot een schikking komen, zullen klager en het IvSV gezamenlijk een onafhankelijk deskundige, die de klacht verder behandelt, benoemen.

 

9.      Klachtafdoening en klachtregistratie

Het IvSV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

 

Het IvSV draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten.

 

10.  Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling IvSV”.

 

Het IvSV draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling.

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.