Klachtenregeling IvSV trainer


Onderstaande tekst van de 'Klachtenregeling IVSV-trainer' wordt weergegeven op de website van Het IvSV (www.instituutsocialeveiligheidnl). De oorspronkelijke tekst van deze regeling, zoals weergegeven op deze website prevaleert boven onderstaande tekst.

 

Artikel 1 - Klachtrecht

Iedere opdrachtgever heeft het recht om over de wijze waarop de IvSV-trainer zich in het kader van de uitoefening van de opdracht jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij Het IvSV, gevestigd en kantoorhoudende te 3208 SE Spijkenisse aan de Symfonielaan 78, in de persoon van haar directeur, de heer L. de Bakker.


Artikel 2 - Behoorlijke behandeling

 

Het IvSV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn/haar gedragingen.

 
Artikel 3 - Reikwijdte

 

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijke klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens de klager en die voldoen aan de eisen genoemd in artikel 5, eerste lid, en onder a tot en met d, van deze regeling. 

 

Artikel 4 - Mondelinge/andere klachten

 

1.       Bij de behandeling van mondeling of per e-mail ingediende klachten dan wel klachten die betrekking hebben op een gedraging jegens een ander dan de klager, neemt het IvSV. in ieder geval de vereiste zorgvuldigheid in acht.

  1. Het IvSV wijst de klager die een mondelinge klacht of een klacht per e-mail heeft ingediend, op de mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Artikel 5 - Indienen van een klacht

 

1.       Het klaagschrift wordt ondertekend verzonden en bevat ten minste:

 

a. De IvSV-trainer tegen wie de klacht is gericht;

b. de naam en het adres van de indiener;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht is gericht;
e. het klaagschrift moet zijn gericht aan:

  

Het IvSV
Symfonielaan 78
3208 SE Spijkenisse
t.a.v. de heer L. de Bakker

 

2.       Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

 


Artikel 6 -  Staken behandeling

 

1.       In iedere fase van de klachtenbehandeling kan het IvSV nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.

2.       Zodra het IvSV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling.

 

Artikel 7  - Ontvangstbevestiging


Het IvSV bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen een week.

 

Artikel 8  - Geen verplichting tot klachtbehandeling

 

1.      Het IvSV is niet verplicht de klacht te behandelen indien deze klacht betrekking heeft op een gedraging:

 

a.       waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld;

b.      die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

c.       waartegen door klager (administratief) beroep kan of kon worden ingesteld;

d.      die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest;

e.      zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op beval van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

1.       Het IvSV is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is en wanneer de klacht gaat over een schriftelijke verschrijving van de IvSV-trainer.

2.       Van het niet in behandeling nemen van de klacht, wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, door het IvSV schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

 

Artikel 9 - Aanstellen klachtbehandelaar

 

1.       Als het IvSV en klager niet tot een schikking komen, zullen klager en het IvSV gezamenlijk een onafhankelijk deskundige, die de klacht verder behandelt, benoemen.

 

Artikel 10  - Horen

 

1.       Het IvSV stelt de klager en de IvSV-trainer tegen wiens gedrag de klacht is gericht in de gelegenheid te worden gehoord.

2.       Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is, dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

3.       Van het horen wordt een verslag gemaakt. 

 

Artikel 11 - Termijnen

 

De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld.

 

De afhandeling kan met ten hoogste vier weken worden verdaagd. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 


 

Artikel 12 - Klachtafdoening

 

Het IvSV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt.

 

Artikel 13 - Klachtenregistratie

 

Het IvSV draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende schriftelijke klachten.

 

Artikel 14 - Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

 

1.       Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling  IVSV-trainer”.

2.       Het IvSV draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling.

 

3.       Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en is van toepassing op klachten die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, ook als de gedraging waarover wordt geklaagd zich voor die datum heeft voorgedaan.